7:39 pm - 4 August, 2018

Từ vựng về cây cối tiếng Pháp

La racine               Rễ cây

L’arbre                   Cây

Le chêne              Cây sồi

La branche          Cành cây

L’écorce              Vỏ cây

Le tronc               Thân cây

La feuille            Lá cây

La brindille       Cành con

Theo Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật