12:22 am - 24 June, 2018

“Mener”, “porter”, “amener”, “apporter”, “emmener”, “emporter” – Học tiếng Pháp

“Mener”, “porter”, “amener”, “apporter”, “emmener”, “emporter”

1. “Mener” và “porter”:

o Động từ “porter” có nghĩa mang/ vận chuyển, được dùng với vật không chuyển động (đồ vật). Ex:

• Je porte ma valise.

• Elle porte un paquet.

• Ils portent une lettre à la poste.

o Động từ “mener” có nghĩa dần/ dắt, được dùng với những vật chuyển động (con người và động vật). Ex:

• Napoléon mène ses armées.

• Elle mème son enfant chez le docteur.

• Il mène un chien en promenade.

2. Tiền tố a-, em-:

o Tiền tố a- (apporter, amener) là bạn chỉ mang hoặc dẫn vật/ người/ động vật và sẽ bỏ lại vật/ người/ động vật ở

diểm đến, nghĩa là mang đến; dẫn đến.

Ex:

• J’apporte une bouteille chez mon ami. (Tôi mang nước đến nhà bạn tôi và để lại nhà bạn tôi.)

• J’amène ma fille à l’école. (Tôi dẫn con gái đến trường, tôi về và con gái tôi ở lại trường.)

o Tiền tố em- (emporter, emmener) là bạn vẫn ở lại hoặc giữ vật/ người/ động vật đó, nghĩa là mang đi; dẫn đi cùng.

Ex:

• J’emporter mon parapluie en voyage. (Tôi mang cây dù theo đi du lịch và cây dù đó vẫn ở lại với tôi.)

• J’emmène mon bébé au restaurant. (Tôi dẫn em bé nhà tôi đến nhà hàng và em bé luôn ở bên tôi.)

Nguồn Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật