7:50 pm - 8 April, 2018

“Beaucoup” OU “bien” – Học tiếng Pháp

Sự khác nhau giữa Beaucoup” OU “bien” là gì vậy? Chúng ta sẽ được tìm hiểu sau đây:

*** Beaucoup để diễn đạt số lượng.

Ví dụ:

Il a beaucoup travaillé./ (Anh ấy làm việc nhiều.)

*** Bien để diễn đạt chất lượng.

Ví dụ:

Il a bien travaillé./ (Anh ấy làm việc giỏi.)

*** Lưu ý:

– Khi ta cần nhấn mạnh cho “à mieux”, “plus” hoặc “moins”, tuỳ theo từng trường hợp mà ta sẽ dùng bien hoặc beaucoup.

Ví dụ:

Il est rentré bien plus tard que moi (hoặc il est rentré beaucoup plus tard que moi).

(Anh ấy về nhà còn trễ hơn cả tôi.)

– Trước đây, người ta cũng dùng beaucoup kèm với meilleur, pire, moindre và davantage. Còn hiện giờ người ta hay dùng bien hơn.

Ví dụ:

Ce serait bien meilleur avec du sucre./ (Dùng đường có lẽ sẽ tốt hơn.)

Nguồn Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật